UUK 2: NAMA


Image

Nama 

4.1. Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta, Koperasi ini hendaklah dinamakan Koperasi Az-Zahabi Selangor Berhad

Alamat 

5.1. Alamat yang didaftarkan bagi Koperasi ini ialah C-315 Metropolitan Square, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

5.2. Koperasi hendaklah memberitahu kepada Suruhanjaya dalam tempoh tiga puluh hari tentang tiap-tiap pertukaran alamat menurut seksyen 11 Akta.

Kawasan operasi

6.1. Kawasan operasi Koperasi ini ialah seluruh Selangor kecuali Hulu Selangor.

Messages